Lai paplašinātu zināšanas un pilnveidotu gan pētnieciskās, gan praktiskās iemaņas konkrētās nozarēs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studējošie vada un līdzdarbojas interešu grupās jeb zinātniskajos pulciņos.

2019./2020. ak. gadā fakultātē ir 23 zinātniskie pulciņi.

Vadītāji: Dāvis Mackēvičs, Eva Vītola
Saziņai: davismackevics@gmail.comevavitola2@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Aleksejs Miščuks

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Anestezioloģijas un reanimatoloģijas pulciņa darbības mērķis ir veicināt studentu interesi par anestezioloģiju un reanimatoloģiju, sniegt iespēju topošajiem speciālistiem sagatavoties gan teorētiski, gan praktiski, kā arī veicināt studentu zinātnisko darbību un kontaktu veidošanu starp topošajiem un esošajiem kolēģiem specialitātē.

Pulciņa sēdes noris reizi mēnesī. Studenti prezentē konkrētus tematus vai to kopumus, pēc tam noris diskusija. Aicināti visi interesenti!

Vadītājas: Sindija Gūtmane, Anna Griezīte
Saziņai: gutmane.sindija@gmail.comanna.griezite@gmail.com

Atbildīgais docētājs: lektors Paulis Laizāns

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vadītāja: Alise Lindermane
Saziņai: aliselindermane@gmail.com

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Silvestrs Rubins

 Pievienojies pulciņa Facebook lapai!

Dermatoveneroloģijas zinātniskais pulciņš ir veidots, lai papildinātu LU studentu zināšanas un praktiskās iemaņas dermatoloģijā un veneroloģijā.

Vadītāji: Agnese Zvaigzne, Marks Tumass
Saziņai: agnese.zvaigzne@inbox.lvmarks.tumass@gmail.com

Atbildīgais docētājs: lektors Kaspars Peksis

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Eksperimentālās ķirurģijas un otorinolaringoloģijas pulciņš ir izveidots, lai studenti iegūtu gan padziļinātas teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas.

Vadītāja: Regina Krikova
Saziņai: reginakrikova@gmail.com

Atbildīgā docētāja: docente Kristīne Ducena

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vadītāji: Pāvels Srebnijs, Agate Kalniņa
Saziņai: pavels.srebnijs@gmail.comkalninagate@gmail.com

Atbildīgā docētāja: docente Margarita Puķīte

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Ginekoloģijas un dzemdniecības pulciņš LU dibināts 2015. gadā. Tā darbības mērķis ir popularizēt ginekoloģijas un dzemdniecības nozari, apspriest jaunākās ginekoloģijas un dzemdniecības aktualitātes Latvijā un pasaulē, kā arī sniegt padziļinātas zināšanas vecāko kursu medicīnas studentiem, kas saista savu nākotnes profesijas izvēli ar ginekoloģiju un dzemdniecību. 

Vadītājas: Marta Bojāre, Arta Deniņa
Saziņai: martabojare@gmail.comarta.denina@gmail.com

Atbildīgā docētāja: lektore Ilze Aizsilniece

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Vadītājas: Elīna Voitehoviča, Elīna Skaida
Saziņai: elina.voitehovica@gmail.comelina.skaida@inbox.lv

Atbildīgie docētāji: profesors Uga Dumpis, lektore Aija Vilde

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Infektoloģijas pulciņš ir izveidots studentiem, kam ir padziļināta interese un vēlme paplašināt zināšanas infektoloģijā. Tā mērķis ir gūt dziļāku ieskatu nozarē, uzlabot praktiskās iemaņas un teorētisko bāzi, pielietojot situācijas uzdevumu klīnisko analīzi un veidojot multidisciplinārās sēdes ar citām nozarēm. Studenti gūst padziļinātas zināšanas par slimību patoģenēzi, apgūst jaunas diagnostiskās iespējas un terapijas pielietojumu, apskata un risina klīniskos gadījumus. Iegūtās teorētiskās zināšanas noderēs ne tikai infektologam, bet arī jebkuras nozares speciālistam, saskaroties ar infekciozu pacientu.

Reizi mēnesī noris pulciņa teorētiskās sēdes, kurām studenti gatavo prezentācijas, bet ārsts - infektologs sniedz atbildes uz jautājumiem. Noris arī praktiskās sēdes. Visi interesenti ir laipni aicināti!

Vadītājs: Matīss Dravnieks
Saziņai: dravnieks.matiss@gmail.co

Atbildīgie docētāji: profesors Gustavs Latkovskis, lektors Rūdolfs Roze

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Kardioloģijas un kardioķirurģijas zinātniskais pulciņš dibināts 2017. gadā prof. Gustava Latkovska vadībā. Tas apvieno studentus, kuri vēlās iegūt padziļinātas zināšanas kardioloģijā un kardioķirurģijā. Sēdēs pulciņa apmeklētāji kopā ar pieaicinātiem specialistiem apspriež svarīgākos jautājumus un aspektus katrā izvēlētajā tēmā. 

Pulciņa mērķa auditorija ir 4.– 6. kursa studenti.

Vadītājs: Kalvis Vērzemnieks
Saziņai: kalvisverzemnieks@gmail.comkiklubs@gmail.com
Kluba tīmekļvietne: www.lu-kik.lv 

Atbildīgais docētājs: asociētā profesora p.i. Arnolds Jezupovs

 Pievienojies kluba Facebook grupai!

Kluba darbības mērķis ir ķirurģijas teorijas, prakses un pētniecības padziļināta apgūšana, ķirurga darba specifikas izgaismošana, kā arī veselīga dzīvesveida un cilvēcisko vērtību popularizēšana. Mēs esam domubiedri, kurus apvieno interese par ķirurģiju, līdzīgi uzskati un vērtības. Kluba devīze “Par īstumu, pārliecību, stipru miesu un garu”.

Ja esi 3.-6. kursa medicīnas students, kuru interesē ķirurģija, tad pievienojies!

Vadītāja: Agnese Baršuka, Kristīne Pudāne
Saziņai: agnese.barsuka8@gmail.comkristine150892@inbox.lv

Atbildīgā docētāja: lektore Inga Landsmane

 Pievienojies pulciņa Facebook lapai!

Narkoloģijas pulciņa darbības mērķis ir studējošo zināšanu uzlabošana, padziļinātu zināšanu un prasmju apgūšana, priekšstata ieguve par atkarību diagnostiku un ārstēšanu, praktiskās pieredzes papildināšana, studentu informēšana par jaunumiem un aktualitātēm narkoloģijā.

Pulciņa teorētiskās un praktiskās sēdes tiek rīkotas reizi mēnesī. Tikšanos laikā ir iespēja noklausīties biedru sagatavotus referātus, prezentācijas, iesaistīties diskusijā un uzdot interesējošus jautājumus nozares speciālistiem. Sēdēs var piedalīties LU Medicīnas fakultātes 3.-6. kursa studenti.

Vadītāji: Ieva Aišpure, Ričards Melderis
Saziņai: ieva.aispure@gmail.comricards.melderis@gmail.com

Atbildīgais docētājs: lektors Normunds Sūna

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Neiroloģijas un neiroķirurģijas zinātniskā pulciņa galvenie uzdevumi ir radīt priekšstatu par neiroloģijas un neiroķirurģijas specialitātēm, paplašināt un padziļināt zināšanas dažādos neiroloģijas un neiroķirurģijas tematos, kā arī iepazīstināt ar speciālistu un rezidentu darbu.

Katru semestri tiek organizētas 3 pulciņa sēdes, kurās studentiem ir iespēja prezentēt aktuālus tematus, papildināt savas zināšanas, iegūt jaunus kontaktus, uzzināt vairāk par rezidentūras jautājumiem, kā arī kopā ar domu biedriem un piesaistītajiem ārstiem apspriest sev interesējošos jautājumus par abām specialitātēm.

Vadītāji: Jurijs Kosnarevičs, Anna Pimenova
Saziņai: kosnarevich@gmail.comapglaston@gmail.com

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Igors Solomatins

Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Pulciņa darbības mērķis ir veicināt oftalmoloģijas nozares interesentu teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanu un uzlabošanu, atbalstīt interesentus to zinātniskā darbībā, kā arī sniegt iespēju pulciņa biedriem brīvprātīgi līdzdarboties Dr. Solomatina acu rehabilitācijas un redzes korekcijas centrā.

Vadītāji: Sofija Viļisova, Zigurds Tamans
Saziņai: sofija_v@inbox.lvzigis112@gmail.com

Atbildīgā docētāja: asociētā profesore Alinta Hegmane

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Onkoloģija ir plaši pārstāvēta nozare un onkoloģiskās slimības kļūst arvien izplatītākas, tādēļ Onkoloģijas zinātniskais pulciņš paredzēts gan tiem, kam ir padziļināta interese par onkoloģiju, gan tiem, kas, neskatoties uz to, ka plāno saistīt savu nākotni ar citām specialitātēm, tomēr grib vairāk zināt par onkoloģiskajām saslimšanām.

Vadītāja: Zane Zalužinska
Saziņai: zanezaluzinska@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Sergejs Isajevs

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Patoloģijas zinātniskā pulciņa darbības mērķis ir informēt un studējošos raisīt papildu entuziasmu par aktualitātēm nozarē, kā arī analizēt slimību norisi un patoloģiskos procesus organismā, jo izprotot šo mehānismu, pēc iespējas efektīvāk un ātrāk iespējams novērst turpmākās sekas un uzlabot pacienta dzīves kvalitāti. Pulciņā aicināts ikviens medicīnas students, kurš vēlas paplašināt savu redzes loku.

Vadītājas: Valda Bebre, Paula Branta
Saziņai: valda.bebre@gmail.compaulabranta@gmail.com

Atbildīgā docētāja: profesore Ingrīda Rumba-Rozenfelde

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Pediatrijas pulciņš tika dibināts ar mērķi dot iespēju studentiem iegūt papildus zināšanas gan praktiskajā, gan teorētiskajā pediatrijā. Laipni aicināti visi interesenti.

Vadītājs: Kamila Kuzmina, Arvis Rasmanis
Saziņai: kamila.k@inbox.lvarvisr@inbox.lv

Atbildīgā docētāja: lektore Marina Loseviča, pasniedzēja Inta Zīle

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Psihiatrijas un psihoterapijas pulciņa darbības mērķis ir teorētisko un praktisko iemaņu ieguve un papildināšana psihiatrijā un psihoterapijā. Līdzdarbojoties pulciņā, studenti uzlabo un padziļina zināšanas, kā arī gūst priekšstatu par psihiatrisko slimību diagnostiku un ārstēšanu

Reizi mēnesī tiek rīkotas pulciņa sēdes par kādu konkrētu tematu vai to kopumu, kurās uzstājas studenti ar sagatavotiem ziņojumiem. Pēc katra ziņojuma- jautājumi un diskusija. Laipni gaidīti visi ieinteresētie!

Vadītāji: Juris Bērziņš, Ņina Malika Popova
Saziņai: jnr.berzins.juris@gmail.comninamalika.popova@gmail.com

Atbildīgais docētājs: docents Jānis Šavlovskis

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Radioloģijas zinātniskais pulciņš ir dibināts 2016. gadā ar mērķi radīt studentiem interesi par radioloģiju. Pulciņa darbības mērķis ir tā dalībnieku teorētisko un praktisko iemaņu uzlabošana, praktiskās pieredzes papildināšana, prasmju, kā arī kompetenču nostiprināšana radioloģijā.

Vadītāja: Anna Jana Saulīte
Saziņai: anna.bernsteine@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: pasniedzējs Kārlis Štrenge

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Terapijas pulciņš LU dibināts 2014. gadā Dr. Kaspara Kupica vadībā.

Ārstniecības studiju laikā ir nepieciešams  iegūt fundamentālas un visaptverošas zināšanas dažādās medicīnas nozarēs, taču šajā laikā ir jāsāk apzināties arī sevi interesējošo medicīnas apakšspecialitāti, kuras apguvei veltīt pūles rezidentūrā pēc studiju beigšanas.
Terapijas pulciņa mērķis ir apvienot studentus ar padziļinātu interesi internajā medicīnā un tās apakšspecialitātēs, iegūt jaunas un papildināt jau esošās zināšanas dažādu slimību izcelsmē, klīnikā, diagnostikā un ārstēšanā caur teorētisku apskatu un, galvenokārt, klīniskajiem gadījumiem. Terapijas pulciņš cieši  sadarbojas ar citiem pulciņiem un veicina multidisciplināru pieeju klīnisko gadījumu analīzē.
Dalībai pulciņā aicināti 3.-6. kursa studenti.

Vadītājs: Toms Kapusta
Saziņai: toms.kapusta@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: profesors Konstantīns Kalnbērzs

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!

Traumatoloģijas un ortopēdijas studentu zinātniskais pulciņš dibināts 2013. gadā pēc profesora Konstantīna Kalnbērza un vecāko kursu studentu iniciatīvas.

Dalība pulciņā studentiem ļauj iepazīt nozares specifiku, apgūt teorētiskās zināšanas traumatoloģijā, izzināt dažādu operāciju gaitu un analizēt klīniskos gadījumus. Studenti brīvprātīgi var pieteikties prezentēt sev interesējošus tematus, ko pēc tam izdiskutēt ne vien pulciņa biedru vidū, bet piesaistot arī nozares speciālistus. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes, kuru laikā studeni mācās likt dažādu veidu šuves, pilnveido jau esošās iemaņas, piemēram, teipošanā un ģipša longešu uzlikšanā. Katras nākamās sēdes tematu izvirza paši pulciņa biedri.

Pulciņā aicināti iesaistīties visu kursu studenti.

Vadītājs: Kārlis Kaufmanis
Saziņai: kkkaufmanis@inbox.lv

Atbildīgais docētājs: asociētais profesors Egils Vjaters

 Pievienojies pulciņa Facebook grupai!