Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties visi studējošie, kuri ir LU Medicīnas fakultātē noslēguši vismaz 2 studiju semestrus*, nav studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Viena studiju cikla (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmas) laikā students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē. Nākamajā studiju ciklā studējošais var doties mobilitātē atkārtoti.

Erasmus+ mobilitāti studijām īsteno iepriekš noslēgtu divpusēju līgumu ietvaros.

* Ārstniecības un zobārstniecības studenti apmaiņā var doties, ja sekmīgi noslēgtas preklīniskās studijas jeb 4 studiju semestri.

MF studiju mobilitātes pretendentu atlases konkurss tiek rīkots vienu reizi gadā, izvērtējot katru pretendentu pēc noteiktiem kritērijiem.

Lai pieteiktos:

  1. Izvēlieties kādu no MF partneraugstskolām;
  2. Jāaizpilda pieteikuma anketa un tā jānosūta MF Erasmus koordinatoram Ivaram Pēkainim: ivars.pekainis@lu.lv;
  3. Jāpievieno motivācijas vēstule brīvā formā datorrakstā, adresēta savas studiju programmas direktoram LU, apjoms līdz 2 A4 lapām (1 A4 lapa ir pilnīgi pietiekami). Vēstule rakstāma angļu valodā, pamatojot vēlmi studēt izvēlētajā augstskolā, nosaucot konkrētus, mērķa augstskolā apzinātus kursus vismaz 20 ECTS vērtībā, un LU kursus, kurus students ar tiem aizstās). Vēlams vēstuli papildināt ar ekrānšāviņu no izvēlētās universitātes kursu saraksta vai kursu aprakstus, lai uzņemšanas komisijai demonstrētu rūpīgu kursu izpēti. Motivācijas vēstule jāpievieno pieteikuma anketā, izmantojot augšupielādes opciju.

    Konkursa rezultāti tiks izsūtīti e-pasta vēstules formā.

Saziņai:
MF Erasmus+ koordinators Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823