Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Veselības vadības un informātikas centrs izveidots 2012. gadā kā platforma projektiem veselības aprūpes organizācijas un vadības, ekonomikas, biomedicīnas un informātikas saskarsmes jomās nolūkā sekmēt veselības vadības un veselības informātikas zinātnes attīstību Latvijā, kā arī piedāvāt šīs jomas ekspertīzi nozares uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Centra uzdevums ir arī veicināt profesionālo un pēcdiploma apmācību programmu izveidi un realizāciju medicīnas un citu nozaru studentiem, un veselības aprūpes jomā strādājošiem interdisciplināru kompetenču iegūšanai.

  • Lietišķais pētījums: “Izvērtējuma veikšana Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam izstrādei (2014), projekta vadītājs J. Bārzdiņš, projekta darba grupa: J. Bārzdiņš, J. Balevičs, R. Konstante, U. Mitenbergs, I. Možajeva, I. Reinholde, pasūtītājs: Veselības ministrija.
    Ziņojums
  • Lietišķais pētījums: “Muskuļu un skeleta sistēmas slimību izmaksu novērtēšana un rekomendācijas izmaksu optimizācijai” (2018), projekta vadītājs J. Bārzdiņš, projekta darba grupa: J. Bārzdiņš, R. Konstante, pasūtītājs: Labklājības ministrija.
    Ziņojums
  • Akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātes projekts: "Enhancing human capital and knowledge in health science by institutional cooperation and mobility between the University of Latvia and three Norwegian universities", Nr.EEZ/NFI/S/2015/019, Eiropas ekonomikas zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta programmā "Pētniecība un stipendijas" (2015-2016), projekta vadītājs J. Bārzdiņš.
  • Tālākizglītības programma: “Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes monitorēšanas sistēmas izveide” (2016), projekta vadītājs J. Bārzdiņš, projekta darba grupa: J. Bārzdiņš, K. Skaredovs, J. Vīksna, pasūtītājs: Slimību Profilakses un kontroles centrs.
  • Eksperimentālās izstrādes projekts LU Efektīvas sadarbības projektu atbalsta programmas ietvaros: “Veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes publiskās monitorēšanas sistēmas izveide” (2017-2019), projekta vadītājs J. Bārzdiņš, pasūtītājs un partneris:  Slimību Profilakses un kontroles centrs.

Darba grupa 

Centra starpnozaru sadarbība LU, piesaistot darba grupās pārstāvjus no Fizikas un Matemātikas fakultātes, Juridiskās fakultātes, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta, Datorikas fakultātes.

Projekta mājas lapa

Ziņojumi, publikācijas:

Arnis Buka, Signe Mežinska, Agnese Bankava, Ārstniecības administratīvo datu publiskošana pētniecībai. Normatīvās bāzes izvērtējums un priekšlikumi. LU, 2018

Agnese Bankava, Juris Bārzdiņš, Arnis Buka, Signe Mežinska Veselības datu izmantošana pētniecībā Latvijā Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā. Jurista Vārds Augusts 2018 /NR. 34 (1040)

Vadītājs

Asoc. prof. Juris Bārzdiņš