Erasmus+ mobilitāte praksei dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu organizācijās jebkurā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm un saņemt stipendiju. Prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Prakses rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU un par prakses periodu studējošajam obligāti jāsaņem LU kredītpunkti. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse. Ja programmā prakse nav paredzēta, tad studentam vispirms jāvienojas ar savu studiju programmas direktoru par to, kādā veidā būs jāiesniedz saturisko atskaiti par praksi, kā prakses rezultāti tiks atzīti LU, cik kredītpunktus varēs piešķirt un kā prakse būs atspoguļota studējošā atzīmju izrakstā un diploma pielikumā. 

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Prakses mobilitātes minimālais periods ir 2 mēneši un maksimālais periods – 4 mēneši. 

Erasmus+ mobilitātē praksei var piedalīties studenti, kuri ir reģistrēti studijām LU, nav studiju pārtraukumā un kam nav ne akadēmisku, ne arī studiju maksas parādu. Nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas.

Prakses vieta var būt iestāde, organizācija, uzņēmums, apmācības vai pētniecības centrs kādā no Erasmus+ dalībvalstīm, kas piekrīt uzņemt studējošo un nodrošināt tādu darbu veikšanu, kas atbilst uzdevumiem un mērķiem, kādi ir paredzēti praksei LU studiju programmā. Praksi nevar īstenot ES institūcijās un organizācijas, kas administrē ES programmas.

Prakses vietu students var:

  1. meklēt pats, individuāli sazinoties ar organizācijām/iestādēm;
  2. meklēt Erasmus studentu tīkla (ESN) platformā prakses vietām;
  3. meklēt VIAA tīmekļvietnē.

Pēc prakses vietas atrašanas studentam jāsazinās ar MF Erasmus+ koordinatoru Ivaru Pēkaini.

Saziņai:
MF Erasmus+ koordinators Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823