Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām un saņemt stipendiju. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisku, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Studiju mobilitātē var piedalīties visi studējošie, kuri ir LU Medicīnas fakultātē noslēguši vismaz 2 studiju semestrus*, nav studiju pārtraukumā un kam nav akadēmisku vai studiju maksas parādu. Viena studiju cikla (bakalaura, maģistra, doktora studiju programmas) laikā students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē. Nākamajā studiju ciklā studējošais var doties mobilitātē atkārtoti.

Erasmus+ mobilitāti studijām īsteno iepriekš noslēgtu divpusēju līgumu ietvaros kādā no MF partneraugstskolām.

* Ārstniecības un zobārstniecības studenti apmaiņā var doties, ja sekmīgi noslēgtas preklīniskās studijas jeb 4 studiju semestri.

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ studiju mobilitātei un kandidātu atlase notiek katra semestra sākumā un to organizē katras fakultātes starptautiskās sadarbības koordinators. 

Saziņai:
MF starptautiskās sadarbības koordinators Ivars Pēkainis
E-pasts: ivars.pekainis@lu.lv
Tālrunis: 67033823