Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus+ prakses mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2018.

Pieteikšanās Erasmus+ prakses mobilitātei atšķiras no pieteikšanās procedūras Erasmus+ apmaiņas studijām!

Erasmus+ prakses mobilitāte dod iespēju studējošajiem veikt praksi ārvalstu uzņēmumos/iestādēs kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstī. Erasmus+ prakses mērķis ir palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām; sniegt iespēju attīstīt studējošo īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu; veicināt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ prakses perioda rezultātiem jābūt pilnībā atzītiem LU. Par Erasmus+ prakses periodu studējošajam obligāti ir jāsaņem LU kredītpunktus. 

Erasmus+ prakses mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Prioritāte ir tiem studējošajiem, kuru LU studiju programmā ir paredzēta prakse.

Ja studējošajam LU programmā nav paredzēta prakse, bet viņš tomēr vēlas piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, tad viņam vēl pirms pieteikties praksei pie fakultātes koordinatora ir jāvienojas ar savu LU studiju programmas direktoru par to, kādā veidā viņam būs jāiesniedz saturisko atskaiti par praksi, kā Erasmus+ prakses rezultāti tiks atzīti LU, cik kredītpunktus varēs piešķirt par praksi un ka šī prakse būs atspoguļota studējošā Atzīmju izrakstā un Diploma pielikumā.

Doktoranti var piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, ja tās mērķis ir promocijas darba sagatavošana un ar to saistītie pētījumi.

Minimālais Erasmus+ prakses mobilitātes periods ir pilni 2 mēneši.

Studējošajiem ir iespēja piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē dažas reizes ar nosacījumu, ka kopējais Erasmus+ periods (studijas + prakse) katrā no studiju līmeņiem nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

Erasmus+ praksi var veikt ārvalstu uzņēmumos, apmācības vai pētniecības centros un citās organizācijās, izņemot ES institūcijas un iestādes; organizācijas, kas administrē ES programmas.

Stipendijas prakses mobilitātei 2018./2019. ak. g.

 

520 EUR / mēn.

Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Igaunija, Lietuva

550 EUR / mēn.

Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija

570 EUR / mēn.

Horvātija, Slovēnija, Turcija

600 EUR / mēn.

Grieķija, Kipra

650 EUR / mēn.

Vācija, Spānija, Portugāle, Malta

700 EUR / mēn.

Nīderlande, Beļģija, Austrija, Itālija

750 EUR / mēn.

Zviedrija, Somija, Francija, Islande, Īrija, Luksemburga

800 EUR / mēn.

Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija, Dānija

 

 

 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ prakses mobilitātē

 

Pieteikšanās dalībai Erasmus+ mobilitātē praksei un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori. Kandidātu pieteikumus izskata un nominēto mobilitātes praktikantu sarakstu apstiprina fakultātē izveidotā komisija. Apstiprinātais fakultātes Erasmus+ prakses mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītājai, kura palīdz kārtot nepieciešamas formalitātes.

 

Lai piedalītos Erasmus+ prakses mobilitātē, studējošajam jāatbilst sekojošajiem kandidātu atlases pamata kritērijiem:

 

- studējošais ir reģistrēts studijām LU studiju programmā, t.i. viņam nav

  noformēts studiju pārtraukums;

- studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;

- studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

 

Fakultātes var noteikt papildus atlases kritērijus pēc saviem ieskatiem. Informāciju par atlases kritērijiem un konkursa norises laiku varat iegūt pie attiecīgas fakultātes starptautiskā koordinatora.

Pirms pieteikties dalībai Erasmus+ prakses mobilitātei studējošajam pašam ir nepieciešams atrast iestādi vai organizāciju kādā no Erasmus+ dalībvalstīm, kas piekrīt uzņemt viņu praksei un nodrošināt tādu darbu veikšanu, kas atbilst tiem pašiem uzdevumiem un mērķiem, kādi ir paredzēti praksei LU programmā.

Katram nominētam kandidātam Erasmus+ praksei jāaizpilda datorā LU pieteikuma forma, jāizdrukā un jāparaksta to, jāpielīmē vai jāieskenē foto, jāsaņem fakultātes koordinatora parakstu. Tad jāsarunā tikšanos ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju, lai iesniegtu aizpildītu praktikanta pieteikuma formu un izrunātu ar gatavošanos Erasmus+ praksei saistītus jautājumus.   

Erasmus+ prakses mobilitātei nominētais studējošais nes personīgu atbildību par Erasmus+ programmas noteikumu ievērošanu.

 

Ja kādu iemeslu dēļ prakse ārvalstu uzņēmumā/iestādē nevar notikt, nominētā studējošā pienākums ir nekavējoties informēt par situāciju fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatoru un LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļas vadītāju.

 

Erasmus+ praksei nominētam studējošajam ir nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas.

 

Pēc prakses vietas atrašanas lūgums sazināties ar fakultātes Erasmus koordinatoru Ivaru Pēkaini: ivars.pekainis@lu.lv!